Algemene voorwaarden

Stralex B.V., handelend onder STRALEX B.V.: gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 59140720

A. Algemene bepalingen.
1. Algemeen.
1.0 Waar in het hiernavolgende gesproken wordt over Stralex, wordt bedoeld Stralex B.V.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stralex gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Stralex een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.
1.3 Mogelijke inkoopvoorwaarden van wederpartij gelden slechts voor zover deze door Stralex uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 De volmacht van de vertegenwoordigers van Stralex strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf en de branche van Stralex gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht worden afgeweken.
1.5 Op alle door Stralex gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Stralex het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd. In geval de wederpartij een consument betreft en het geschil door Stralex wordt voorgelegd aan een niet volgens de wet bevoegde rechter, dan kan deze consument binnen een maand nadat Stralex zich schriftelijk op het beding heeft beroepen, kiezen voor een volgens de wet bevoegde rechter.
1.6 Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken welke Stralex aan wederpartij verstrekt zijn vertrouwelijke gegevens waarvan het niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stralex deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan een derde ter inzage te geven.
1.7 Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectussen, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden Stralex alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.
1.8 Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling of bij gerechtelijke uitspraak ongeldig worden verklaard, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
1.9 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag gratis door Stralex verstrekt.
2. Offertes en prijzen.
2.1 Alle door Stralex uitgebrachte schriftelijke offertes zijn voor haar slechts bindend indien binnen de geldigheidstermijn van de offerte een schriftelijke opdracht van wederpartij door Stralex is ontvangen. De geldigheidstermijn van een offerte is 14 dagen tenzij anders is aangegeven in de offerte. Indien de wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt doch daarbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengt, binden deze Stralex slechts indien deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk door Stralex zijn aanvaard.
2.2 Prijzen en prijsopgaven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
Indien tot aan het moment van levering zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, transportkosten, belastingen en/of heffingen van overheidswege, valutawijzigingen, materiaalprijsverhogin-gen, loonkostenverhogingen of andere kostprijsverhogende factoren van welke aard ook is Stralex gerechtigd deze verhogingen en/of toeslagen aan de wederpartij door te berekenen.
2.3 Alle prijzen en prijsopgaven zijn gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn van Stralex en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn exclusief kosten van verpakking, kosten van inladen en kosten van vervoer.
2.4 Toezending van documentatie, prijslijsten en/of prijsopgaven buiten het kader van een schriftelijke offerte, verplichten Stralex niet tot levering of acceptatie van een order.
3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Alle overeenkomsten worden door Stralex aangegaan onder opschortende voorwaarden, dat wederpartij voldoende kredietwaardig kan worden geacht naar Stralex’s oordeel. In die gevallen waarin Stralex niet bij voorbaat betaling verlangt, dient betaling te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Stralex, of bij een door Stralex aan te wijzen bank. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is wederpartij in verzuim; de wederpartij is van het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk verschuldigde rente.

3.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening tenzij door Stralex anders is aangegeven.
4. Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden waarop wij geen invloed hebben en die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Stralex zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: gevolgen van natuurgeweld, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, materiaalfouten, oproer, stakingen in andere bedrijven dan die van Stralex, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Stralex, algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen alsmede algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij- of ondeugdelijke levering door- toeleveranciers of andere derden waarvan Stralex afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
4.2 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Stralex opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stralex niet mogelijk is, langer duurt dan een periode van 3 maanden (in geval van koop) of van 1 maand (in geval van huur) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Stralex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. Wanprestatie van wederpartij.
5.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij wederpartij verbleven. Indien Stralex aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
5.2 De wederpartij is jegens Stralex de door Stralex gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Stralex en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat daarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
6. Aansprakelijkheid.
6.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten) aansprakelijkheid is Stralex niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
6.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Stralex in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
6.3 De aansprakelijkheid van Stralex wordt (mede) beoordeeld op grond van een eventuele schadeverzekering. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering en tot het bedrag dat de opdrachtgever aan Stralex verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de opdrachtgever.
6.4 Voor alle door Stralex geleverde zaken gelden uitsluitend fabrieksgarantie, zoals deze door de leverancier van Stralex worden gegeven.
6.5 Het garantiebewijs is bijgesloten bij de geleverde zaken en dient door de wederpartij aan de fabriek te worden geretourneerd.
6.6 De wederpartij wordt geacht de garantievoorwaarden van de fabriek te kennen. Naast voorgaande garantie heeft Stralex geen andere garantieverplichting. Indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, vervalt deze garantie.

7. Montage.
7.1 Indien Stralex en de wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren zaken zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daaromtrent hebben gesloten, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat tijdig en voor zijn rekening de nodige voorzieningen worden getroffen en alle noodzakelijke veiligheids en andere voorzieningen worden genomen, teneinde Stralex in staat te stellen om de te leveren zaken te monteren, te installeren of in bedrijf te stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan geen vertraging ondervindt. Tevens zal de wederpartij bij uitvoering van de eerder vermelde werkzaamheden Stralex alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal, stroomvoorziening, verwarming, opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen.
7.2 De wederpartij zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere apparatuur, zaken en fabricageprocessen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan te gevolge van de door Stralex te verrichten werkzaamheden.
7.3 De wederpartij draagt zorg voor eventueel noodzakelijk hijs en sleepwerk, hak, metsel, timmer, schilder en stukadoorswerk. Indien de wederpartij niet zelf voor de uitvoering daarvan zorgdraagt, brengt Stralex deze werkzaamheden afzonderlijk in rekening.
7.4 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de wederpartij of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor het risico van de wederpartij zijn, komen voor diens rekening.

B. Bijzondere voorwaarden terzake van huur en verhuur.
8.0 Definities.
In het hierna volgende wordt de apparatuur die van Stralex wordt gehuurd aangeduid met “zaken”, “gehuurd” en “verhuurd”.
8.1 Huurperiode.
De zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste een dag of een veelvoud daarvan, tenzij anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van aflevering op het leveringsadres conform huurcontract (of het overeengekomen moment van levering, Af bedrijf/magazijn van Stralex) en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient op het afgesproken tijdstip conform huurcontract a) op het ophaaladres conform huurcontract klaar te staan voor Stralex om opgehaald te worden of, b) afgeleverd te worden bij het bedrijf/magazijn van Stralex, afhankelijk van het feit wat hierover is overeengekomen.
8.2 Bezorgen en ophalen.
De zaken worden in beginsel door Stralex afgeleverd op het vestigingsadres van huurder en worden daar ook weer door Stralex opgehaald uiterlijk op de datum en het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst respectievelijk in art. 8.1, tenzij hiervan bij schriftelijke afspraak wordt afgeweken. In dat laatste geval moeten de zaken door huurder op het vestigings-/locatieadres van Stralex worden afgehaald en daar worden teruggebracht niet eerder -respectievelijk niet later- dan de datum en het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst respectievelijk in art. 8.1.
Door het enkele feit van niet klaar staan voor Stralex ten behoeve van het ophalen (respectievelijk van niet teruggebracht zijn door huurder) van het gehuurde op de datum en het tijdstip van het einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst respectievelijk in art. 8.1 zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of in gebreke stelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan Stralex een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt teruggegeven, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen.
8.3 Aansprakelijkheid, schade en verzekering.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, vervangingsschade daaronder begrepen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de duur van de huurovereenkomst, totdat de apparatuur door huurder persoonlijk aan Stralex is overgedragen indien Stralex de apparatuur ophaalt, hetzij door huurder bij Stralex in het magazijn is terugbezorgd.
Stralex zal echter het gehuurde mede ten gunste van huurder verzekeren tegen verlies en beschadiging tijdens het verblijf op het vestigingsadres van huurder maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van de huurder (daarbij inbegrepen diefstal bij het ontbreken van braaksporen), vermissing en verduistering, noch tegen schade tijdens een transport dat door de huurder wordt uitgevoerd, waardoor de huurder in al deze genoemde gevallen volledig aansprakelijk is.
De verzekering is niet van kracht bij schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, onoordeelkundig gebruik, overbelasting, verkeerde spanning, stroomlekken, kortsluiting, draadbreuk van lampen (tenzij hierdoor brand is ontstaan), schade door krassen aan- en/of verliezen van- lenzen (tenzij optredende in samenhang met een gedekte schade aan andere delen van het verzekerde object), t.a.v. computerapparatuur de softwareschade.
Stralex is gerechtigd voor deze verzekering een premie in rekening te brengen.

Indien het gehuurde of onderdelen daarvan
– wordt (worden) beschadigd, zullen reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven.
– geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal de huurder aan Stralex verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten voor vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
In geval van uitkering door de verzekering van Stralex, zal Stralex het geleden eigen risico alsmede eventuele aanvullende kosten aan huurder in rekening brengen.
8.4 Controle op aflevering.
De huurder dient bij aflevering te controleren of de gehuurde zaken overeenstemmen met de overeengekomen aantallen en hoedanigheden alsmede de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien aan het begin van een huurperiode, als huurder zich in redelijkheid een oordeel heeft kunnen vormen over compleetheid en functioneren van zaken, niet heeft gereclameerd over compleetheid en functioneren, kan geen korting op, of restitutie van, de huurprijs worden verlangd.
8.5 Legitimatie.
Particuliere huurders dienen hun paspoort of rijbewijs alsmede een op hun naam gesteld bank-/giro-afschrift (niet ouder dan een maand) aan Stralex te tonen. Het is Stralex toegestaan van deze documenten een fotocopie te maken.
Zakelijke huurders dienen hun paspoort of rijbewijs alsmede een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een maand) aan Stralex te tonen. Het is Stralex toegestaan van deze documenten een fotocopie te maken. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel moet de handelingsbevoegdheid van de zakelijke huurder duidelijk blijken.
8.6 Betaling.
De huursom dient á contant te worden voldaan door de huurder tenzij anders is overeengekomen. Stralex is gerechtigd een borgsom van de huurder te eisen.
8.7 Onderverhuur, doorverhuur e.d.
Het onderverhuren, doorverhuren, uitlenen of op andere wijze afstaan aan derden door huurder van het gehuurde is niet toegestaan tenzij Stralex hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Zonder deze schriftelijke toestemming is de onder 8.3 genoemde verzekering niet van toepassing.
8.8 Annulering.
8.8.1 Onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde, is de hierna volgende annuleringsregeling van toepassing.
NB: – De annuleringstijdvakken zijn aangegeven in werkdagen -dat wil zeggen dat zaterdagen, zondagen en officieel erkende feestdagen niet geacht worden daartoe te behoren- en worden gerekend vanaf het overeengekomen aanvangstijdstip van de huurperiode.
8.8.2 Annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk per fax te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende huurovereenkomst.
8.8.3 Een huurovereenkomst kan alleen kosteloos worden geannuleerd meer dan 21 dagen voorafgaande aan het overeengekomen aanvangstijdstip. Bij annulering van 21 tot en met 11 werkdagen vóór aanvangstijdstip van de huurovereenkomst, is huurder 20% van de huurprijs aan Stralex verschuldigd. Bij annulering in de periode 10 tot en met 4 werkdagen vóór aanvangstijdstip, is huurder 50% van de huurprijs aan Stralex verschuldigd. Bij annulering binnen 3 werkdagen vóór aanvangstijdstip, is huurder de gehele huurprijs aan Stralex verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.8.4 Indien Stralex in opdracht van de wederpartij produkten moet (laten) ontwikkelen voor eenmalig gebruik, of indien de te verhuren apparatuur conform specifieke wensen van de wederpartij bewerkt moet worden, is de wederpartij bij annulering van de huurovereenkomst onverminderd het bovenstaande in ieder geval alle kosten, waaronder de loon- en locatiebezoekkosten die Stralex heeft gemaakt, verschuldigd.

C. Bijzondere zaken terzake van verkoop.
9. Levering.
9.1 De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de door Stralex afgegeven orderaanvaarding met inachtneming van art 1.7. Levering geschiedt af bedrijf/magazijn van Stralex of van een opslagplaats die Stralex aanwijst. Vanaf het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van wederpartij, voor zover zij niet door een door Stralex gesloten verzekering zijn gedekt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van de Stralex. Stralex behoudt zich het recht voor de gereed staande zaken voor rekening en risico van wederpartij te doen opslaan.
9.2 Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of daarna ,zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde.
Zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Stralex te melden. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Stralex worden geretourneerd.
9.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper, Stralex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het is Stralex toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Stralex bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Eigendomsvoorbehoud.
10.1 De door Stralex geleverde zaken blijven het eigendom van Stralex totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Stralex gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; de tegenprestaties met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst(en) door Stralex verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet nakoming van koper van (een) koopovereenkomst(en).
10.2 Door Stralex afgeleverde zaken die krachtens 10.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen door wederpartij slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet worden doorverkocht en niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.
10.3 Indien een koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegrond vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Stralex gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper (of bij derden die zaken voor koper houden) weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.
10.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Stralex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
10.5 De koper verplicht zich:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te cederen aan Stralex;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsbehoud geleverde zaken te verpanden aan Stralex op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Stralex;
– op andere manieren volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Stralex ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen en welke de koper niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf belemmert.
11. Annulering.
11.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikel is overeengekomen.
11.2 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Stralex daarin toestemt. In dat geval is de wederpartij aan Stralex, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken tegen betaling van de kostprijs vermeerderd met be- en/of verwerkingskosten indien van toepassing. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Stralex terzake.
11.3 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

D. Bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op servicecontracten.
12. Deze bijzondere voorwaarden, die betrekking hebben op een door Stralex en de wederpartij gesloten servicecontract gelden naast en als aanvulling op de hierboven vermelde artikelen, tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
13.1 Aard van de werkzaamheden.
De werkzaamheden zoals die in de serviceovereenkomst zijn opgenomen ten aanzien van de apparatuur, worden uitsluitend in Nederland verricht en bestaan uit preventief en correctief onderhoud.
13.2 Preventief onderhoud bestaat uit het periodiek schoonmaken, controleren en bijstellen van de omschreven apparatuur, het eventueel smeren van mechanische delen, het afregelen en het testen en het aanbrengen van door Stralex noodzakelijk geachte wijzigingen.
13.3 Correctief onderhoud bestaat uit het herstellen van de omschreven apparatuur, indien deze niet functioneert of indien deze verminderd werkt als gevolg van normale slijtage.
13.4 Stralex is gerechtigd het preventieve onderhoud te combineren met het correctief onderhoud.
14. Servicerapport.
14.1 Aan de wederpartij zal na ieder onderhoud een servicerapport worden verstrekt. De inhoud van dat rapport is bindend, tenzij de wederpartij binnen acht dagen na datum van het rapport schriftelijk bij aangetekende brief heeft geprotesteerd.
15. Werktijden.
15.1 De onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht binnen de voor Stralex geldende werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen en verplichte vrije dagen.
15.2 Indien de medewerker van Stralex door aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak op de afgesproken tijd niet met de werkzaamheden kan beginnen, of deze niet continue kan uitvoeren, zullen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, onder meer tijdsoverschrijding-/wachttijden, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
16. Vervangen onderdelen.
16.1 Indien naar het oordeel van Stralex onderdelen vervangen dienen te worden, is Stralex gemachtigd de onderdelen te vervangen door nieuwe of door gereviseerde onderdelen.
16.2 De kosten van de te vervangen onderdelen worden conform de individuele overeenkomsten (servicecontracten) aan de wederpartij in rekening gebracht.
16.3 De onderdelen die door Stralex vervangen worden, zijn eigendom van Stralex.
17. Verplichtingen wederpartij.
17.1 De wederpartij is verplicht de apparatuur zoals die omschreven is in de individuele overeenkomst conform de door Stralex of de fabrikant verstrekte gebruiksaanwijzingen te gebruiken en te onderhouden.
17.2 De wederpartij zal Stralex alle voor haar noodzakelijke informatie verstrekken voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
17.3 De wederpartij zal Stralex de toegang tot het gebruik van de apparatuur, documentatie en eventuele software verstrekken, voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
17.4 De wederpartij zal Stralex in staat stellen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde faciliteiten ter beschikking stellen.
18. Uitsluiting.
18.1 Stralex is niet gehouden tot het repareren van apparatuur indien het service-einde van de apparatuur bereikt is; dit is het geval onder meer doch niet uitsluitend, indien geen onderdelen meer voor de apparatuur worden geleverd.
18.2 Stralex is eveneens niet verplicht om de apparatuur te repareren, indien de reparatiekosten, uitsluitend ter beoordeling door Stralex, niet in verhouding staan tot de boekwaarde van de apparatuur.
18.3 Van de overeenkomst (servicecontract) is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van apparatuur uitgesloten indien dit het gevolg is van:
– ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur;
– uitval van electrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken;
– het niet zorgvuldig uitvoeren van het, in de aan de wederpartij verstrekte documentatie beschreven, dagelijks onderhoud voor zover dit door de wederpartij moet worden verricht of het niet tijdig signaleren door de wederpartij van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur;
– ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur door de wederpartij of door derden;
– verandering in de lokatie waar de apparatuur oorspronkelijk geplaatst is, tenzij deze verplaatsing door Stralex of op aanwijzing van Stralex is geschied.